Stichting Schouder aan Schouder

Bestuurssamenstelling
Schouder aan Schouder werkt volgens het Raad van Toezicht (RvT) – Raad van Bestuur (RvB) model met een eenhoofdige RvB. Leidend zijn hierbij de onderliggende documenten zoals de statuten en sluiten aan bij de governancecode in de zorg. RvB is dhr. M.T. Kuizenga. Dhr. Kuizenga heeft geen belangen verstrengelende nevenfuncties.

De leden van de RvT zijn dhr. D. Boersma en mevr. T. Velvis. De RvT ziet toe op de beleidsvoering en is het​ klankbord voor de Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit minimaal één tot maximaal drie personen en vergadert ongeveer vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. En plannen eigen vergadering in voor hun overleg. De RvT volgt de Governancecode die voor de zorg is vastgesteld.​

Bestuurder (RvB), dhr M. Kuizenga is belast met het bestuur van Stichting Schouder aan Schouder (SAS) en de dagelijkse leiding van SAS als geheel. Binnen het management team (MT) wordt de bestuurder door de overige twee MT-leden, dhr. C. Schmohl en mevr. G. Kuizenga, geadviseerd ten aanzien van de voorgenomen besluiten. De bestuurder neemt alle besluiten ten aanzien van SAS. De MT leden zijn tezamen met de bestuurder belast met de leiding van het aan de betreffende manager toegewezen taak- en of aandachtsgebied. De managers voeren de door de bestuurder genomen besluiten uit voor zover deze op hun werkgebied liggen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Statuten

Doelstelling (artikel 2 van de statuten):
Doel van de stichting is het verlenen van zorg en dienstverlening en/of ondersteuning in de meest ruime zin aan personen met een lichamelijke en/of verstandelijke en/of zintuigelijke beperkingen en aan – hun ouders, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn. Onder deze doelstelling is mede begrepen het ondersteunen en begeleiden van de hiervoor genoemde personen inzake het behouden en/of vergroten van de (sociale) zelfredzaamheid in de maatschappij, alsmede ondersteuning bij praktische basisvaardigheden, ondersteuning en begeleiding bij plannings- en studievaardigheden, waaronder begrepen het geven van bijles en/of coaching, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn. Bij de verwezenlijking van het doel handelt de stichting vanuit de Christelijke identiteit.

Beleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Beloningsbeleid
SAS houdt zich aan het beloningsbeleid zoals vastgesteld in de Wet normering topinkomens (Wnt).
Beloning van de medewerkers van SAS geschiedt conform CAO Gehandicaptenzorg. Het beloningsbeleid en financiële verantwoording staan beschreven in het jaarverslag.

Beleid ten aanzien van giften
Een gift aan Schouder aan Schouder wordt zichtbaar op de afdeling financiën. Indien er duidelijk bij vermeld staat voor welke locatie/doel het geld bestemd is, dan wordt de locatie/verantwoordelijke hiervan op de hoogte gesteld. Indien het geld een andere specifieke bestemming moet krijgen dan wordt het geld toegevoegd aan dat betreffende budget en zal de manager hiervan op de hoogte worden gesteld. De uitgave ten laste van de gift wordt direct administratief verrekend met de gift zelf.

Als de bestemming van de gift niet duidelijk is, wordt het geld toebedeeld aan een door Schouder aan Schouder gekozen project. Indien er vervolgens geld resteert, dan wordt dit geld toegevoegd aan de reserve die wij “niet-collectief gefinancierd vrij vermogen” noemen.

Fiscaal nummer: 817362782

Contactgegevens
Stichting Schouder aan Schouder
Noorderstaete 36
9402 XB Assen
T 085-4013652 (op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur)
E info@schouderaanschouder.nl

BTW-nummer: 817362782B01
KvK-nummer: 02096312
Bankrekeningnummer (IBAN): NL58 RABO 0306 2788 39 t.n.v. Stichting Schouder aan Schouder te Assen