Over ons

Schouder aan Schouder, de naam zegt alles.

Wij werken graag vanuit de overtuiging dat we naast de cliënt staan, zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten. Samen koers geven aan het leven en samen doelen realiseren, waarbij de begeleider naast de cliënt loopt. Als het nodig is geven we een duwtje in de rug. Als het nodig is houden we de cliënt uit de wind. En als het goed gaat lopen we samen, schouder aan schouder, op het eigen tempo het levenspad van de cliënt. Dat is in onze ogen waar zorg voor staat. Omdat we schouder aan schouder staan weten we wie de cliënt is, wat de cliënt nodig heeft en waar de cliënt heen wil. Begeleiding op maat is een belangrijk uitgangspunt van Schouder aan Schouder.

Martijn Kuizenga, Directeur

Missie

Ieder mens is voor ons uniek, waardevol en hoort erbij. Vanuit onze christelijke overtuiging is onze missie om schouder aan schouder te staan, met iedereen die moeite ervaart om in deze samenleving aan te sluiten.

Visie

Wij hebben een samenleving voor ogen waar iedereen telt en mee mag doen en waar elk mens recht heeft op een veilige plek om te wonen, werken of leren. De overheid noemt dit met een mooi woord ‘inclusie’. Wij werken vanuit een aantal duidelijke kernwaarden. Deze kernwaarden hebben betrekking op de attitude, professionaliteit en de wijze waarop de ondersteuning wordt aangeboden door onze zorgprofessionals. Deze werkhouding uit zich in: persoonlijk, vriendelijk, vakkundig en deskundig, verantwoordelijk, gezamenlijk, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid.

Kernwaarden

Wij willen onze dienstverlening aan laten sluiten op de normen en waarden van de cliënt. Onze doelstelling is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

  • Eigen regie: we stimuleren onze cliënten om zich te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk te leven. Samen ontdekken we hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. De cliënt is daarbij ons uitgangspunt: zijn/haar talenten, beperkingen, relaties en geloof, wat hij/zij zelf of met hulp van zijn/haar netwerk kan. Onze begeleiding sluit daarop aan.
  • Betrokkenheid: cliënten leven samen en met andere mensen. SCHOUDER AAN SCHOUDER helpt bij het dragen van verantwoordelijkheid en bouwen aan duurzame relaties. We zijn voortdurend in gesprek met cliënten, hun ouder(s), wettelijke vertegenwoordigers en familieleden. Zij denken mee over de zorg en het beleid, want zorgen doen we niet alleen.
  • Veiligheid: cliënten komen tot bloei in een veilige omgeving. Daarom zoeken wij met de cliënt en zijn/haar familie naar de woon of werkomgeving die het beste bij hen past. Op woonlocaties streven we naar een groepssamenstelling van bewoners die bij elkaar passen.
  • Respectvol: de ondersteuning van de medewerkers wordt uitgevoerd met een respectvolle houding: bemoedigend, opbouwend en positief.
  • Identiteitsgebonden zorg: wij zijn er voor iedereen en houden er rekening mee als een (christelijke) levensovertuiging betekenis voor u heeft.
  • Deskundigheid: medewerkers van Schouder aan Schouder zijn gedreven professionals. Wij kennen onze cliënten en hun families en stemmen onze zorg met hen af. Wij zijn professioneel betrokken en zijn continu op zoek naar verbetering van onze werkmethodes.
  • Persoonlijk: de begeleiders betreden de persoonlijke levenssfeer van cliënten en daarom mogen cliënten erop rekenen dat zij persoonlijk bij hen betrokken zijn. Cliënten krijgen bij Schouder aan Schouder, waar nodig en gewenst, ondersteuning bij het leiden van een leven wat zorgvuldig is afgestemd op hun persoonlijke wensen, dromen en mogelijkheden.

Cliënt centraal

De begeleiding heeft als uitgangspunt dat de cliënt zich kan ontwikkelen en grip kan krijgen op zijn/haar leven. We staan schouder aan schouder om dit te realiseren. De cliënt staat er niet alleen voor! Samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en wat Schouder aan Schouder hieraan kan toevoegen, worden alle middelen benut in de ondersteuning en begeleiding. Zo kan Schouder aan Schouder maatwerk bieden in een maatschappij die verandert naar een participatiesamenleving.

Korte lijnen

Indien nodig zoeken we professionele hulpverlening bij een specifieke hulpvraag. Schouder aan Schouder kan binnen de eigen organisatie gebruik maken van verschillende disciplines, maar heeft ook een groot netwerk van verschillende disciplines opgebouwd. De lijntjes tussen deze professionele hulpverleners zijn kort, dus er kan adequaat actie ondernomen worden.

De cliënt heeft niet te maken met logge organisatiestructuren. Tussen begeleider en cliënt zit een kort lijntje, waardoor er snel gereageerd kan worden op eventuele vragen en/of problematiek.

Innovatief werken

Wat Schouder aan Schouder hoog in het vaandel heeft is innovatief werken. Voorbeeld; we gaan samen met de cliënt, vanuit een dagbesteding indicatie, op zoek naar een bedrijf waarbij de client stage/werk ervaring kan gaan opdoen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het huidige zorgsysteem, maar er wordt ook adequaat gezocht naar externe aanvullingen ten behoeve van de zorg en de begeleiding van de cliënt. ‘Out of de box’ denken en kijken naar oplossingen en mogelijkheden. Ook de beschikbaarheid, de tarieven, de flexibiliteit en grote mate van betrokkenheid richting de cliënten zijn een meerwaarde van Schouder aan Schouder.

Raad van Bestuur

Bestuurder (RvB), dhr M. Kuizenga is belast met het bestuur van Schouder aan Schouder (SAS) en de dagelijkse leiding van SAS als geheel. Binnen het management team (Mt) wordt de bestuurder door de overige twee Mt-leden, dhr. C. Schmohl en mevr. G. Kuizenga, geadviseerd ten aanzien van de voorgenomen besluiten. De bestuurder neemt alle besluiten ten aanzien van SAS.
De Mt-leden zijn tezamen met de bestuurder belast met de leiding van het aan de betreffende Mt-lid toegewezen taak- en of aandachtsgebied. De Mt-leden voeren de door de bestuurder genomen besluiten uit voor zover deze op hun werkgebied liggen.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Organogram juridische structuur

Stichting Schouder aan Schouder is de handels- en statutaire naam, waaronder de volgende handelsnamen vallen:

  • PIMnoord
  • STUDIEpunt

Organogram

Raad van Toezicht (RvT)

Organisaties van enige omvang hebben medewerkers, leidinggevenden en een directie, ook wel Raad van Bestuur genoemd. Het is bij wet vastgelegd dat er onafhankelijk toezicht moet zijn op de RVB. In het jaarverslag over 2019 van de bestuurder staat het, iets ingekort, zo verwoord:

Schouder aan Schouder werkt volgens het model RvT – RvB. De RvT is dhr. D.K.J. Boersma en mw. Th.H. Velvis – Hoiting. De RvT ziet toe op de beleidsvoering en is het klankbord voor de RvB. De RvT vergadert ongeveer vier keer per jaar met de RvB en vergadert ook los van de RvB. De RvT volgt de (Paletzorg) Governance code die voor de zorg is vastgesteld.

In het RvT van Schouder aan Schouder zitten Douwe Boersma, Thea Velvis en Lidy van der Worp, zij stellen zich voor:

Mijn naam is Douwe Boersma, geboren in Groningen in het jaar 1949. Daar ben ik ook opgegroeid en daar heb ik gewoond totdat ik in 1971 aan het werk ging. Ik heb eerst als leerkracht en later als directeur in het Basis- en Speciaal Onderwijs gewerkt op diverse scholen in Groningen, Fryslân en Drenthe. Mijn vrouw en ik wonen sinds 1984 in Assen. Onze vier kinderen hebben een partner, werk en ze zijn al een poosje de deur uit. Drie kinderen wonen met hun gezin in het Noorden van Nederland en één zoon woont met zijn gezin in Zweden.

Mijn hobby’s zijn muziek in vele stijlen en smaken en ik geniet er van om fietstochtjes of -tochten te maken. Voor beide heb ik nu meer tijd sinds ik in 2016 met pensioen ben gegaan. Mijn tijd besteed ik daarnaast o.a. aan werk voor de kerk, ik mag twee koren leiden, geef les aan inburgeraars en ik ben lid van een cliëntenraad in de ouderenzorg.

Sinds 1 januari 2019 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Schouder aan Schouder. De 2e termijn van vier jaar is inmiddels begonnen. Ik vind het leuk, leerzaam en zeker ook zinvol om te doen. Zo kun je als vrijwilliger van betekenis zijn en gaat mijn eigen leerproces door, zonder naar school te gaan.

De functie van voorzitter RVT kost tijd en energie maar ik ervaar het als iets wat vooral energie geeft. Ik ben dankbaar voor de gezondheid en de mogelijkheden om dit werk en de andere dingen te doen.

Douwe Boersma

In Groningen heb ik het Gomarus College bezocht. Voor mijn beroep heb ik de opleiding tot accountant gedaan en deze ook afgerond. In de Raad van Toezicht mag ik een rol spelen op het gebied van de cijfertjes en de processen. Dat past goed bij het vak van accountant. Momenteel ben ik op zzp-basis werkzaam als accountant naast mijn werk als controller / beleidsadviseur bij 2 organisaties. Ik vind het leuk om als accountant te werken maar ook is het leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten als controller. Met beide kanten heb ik ervaring en die ervaring kan ik inzetten als lid van de Raad van Toezicht van Schouder aan Schouder.

Ik ben woonachtig in Assen, samen met man en 2 kinderen. In mijn schaarse vrije tijd besteed ik tijd aan lezen, oefenen van de Chinese taal en werkzaamheden voor de kerk.

Thea Velvis

Mijn jeugd heb ik in Assen doorgebracht en sinds ik voor mijn studie verhuisd ben naar Groningen, woon ik daar alweer zo’n 40 jaar met veel plezier. Samen met mijn man ben ik lid van de GKV Groningen Oost. Onze twee zoons wonen inmiddels op zichzelf in Groningen en Utrecht.

Na mijn studie Pedagogiek ben ik als Gz-psycholoog bij een schoolbegeleidingsdienst gaan werken en sindsdien heb ik me verdiept in kinderen met speciale (onderwijs)behoeften in het basis- en speciaal onderwijs. Afgelopen jaren heb ik promotieonderzoek mogen doen naar de complexe relatie tussen leren en gedrag van leerlingen. Deze zoektocht heb ik uiteindelijk als volgt samengevat: ‘Ontwikkeling gaat niet in de eerste plaats over een of ander toekomstig doel, maar over de huidige situatie en de volgende stap. Elke volgende stap is op deze manier een uniek en waardevol resultaat op zich. Het uiteindelijk doel in een ontwikkeltraject  is om leerlingen in staat te stellen om dat wat ze vandaag in samenwerking kunnen doen, ze morgen zelfstandig kunnen’. De missie van Schouder aan Schouder sluit hier prachtig bij aan en ik zie er naar uit om hier samen mee aan de slag te gaan.

Momenteel werk ik als beleidsmedewerker en coördinator Passend Onderwijs bij Ultiem, een stichting waarin elf scholen voor openbaar primair onderwijs in Hoogezand, Slochteren en omgeving verenigd zijn. In onze vrije tijd varen we graag in onze sloep over de Groninger Maren. Is het weer wat minder, dan vind ik het heerlijk om objecten van vilt te maken.

Lidy van der Worp

Contact

Bestuurder
Martijn Kuizenga
directie@schouderaanschouder.nl
06 17 678 112

Manager personeelszaken
Cor Schmohl
Cor.schmohl@schouderaanschouder.nl
06 28 118 941

Manager backoffice & financiële administratie
Geertje Kuizenga
Geertje.kuizenga@schouderaanschouder.nl
085-4013652

Algemene contactgegevens
Het adres van het kantoor van Schouder aan Schouder is:
Noorderstaete 36
9402 XB Assen
Algemeen telefoonnummer: 085-4013652
Algemeen mailadres: info@schouderaanschouder.nl