Cliëntinformatie

Inspraak

Binnen onze organisatie heb jij een stem! Dit noemen ze in de zorg met een duur woord; zeggenschap, medezeggenschap en inspraak.

  • Zeggenschap betekent dat jij (als cliënt) zegt wat voor jou belangrijk is en wat jij nodig hebt in het dagelijks leven. Daar kun je zelf over (mee)beslissen. Dit doe je bijvoorbeeld door mee te praten over je zorgplan.
  • Bij medezeggenschap kom je op voor de gezamenlijke wensen en belangen van andere cliënten bij de organisatie. Het groepje mensen dat jouw belangen en die van de andere cliënten behartigt heet de Cliëntenraad. Daarnaast heb je op elke locatie van Schouder aan Schouder de mogelijkheid om je stem te laten horen. Iedereen heeft bij ond de gelegenheid om mee te doen in de vergaderingen op de locatie waar je woont of bezig bent.

Schouder aan Schouder wil jou de ruimte geven om mee te praten en mee te beslissen. Stimuleer en inspireer ons met jouw vragen, opmerkingen en (on)gevraagde feedback. Alleen op die manier kunnen wij jou centraal stellen en schouder aan schouder samen oplopen. We moedigen je aan om jezelf de vraag te stellen: ‘wat vind ik’?

Cliëntenraad

Schouder aan Schouder is een zorgaanbieder. En zorgaanbieders moeten, onder andere, voldoen aan de eisen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018). Deze wet regelt de inspraak van cliënten van zorginstellingen.

Door inspraak en betrokkenheid kan een organisatie beter worden bestuurd. En daardoor kan de zorg voor en ondersteuning van cliënten worden verbeterd. Want veel cliënten zijn heel goed in staat om problemen aan te kaarten en om verbeteringen voor te stellen. En de cliëntenraad is voor deze cliënten de verbinding met de bestuurder van Schouder aan Schouder. Maar het moet gaan over zaken, die een groep cliënten aangaat. De cliëntenraad is er niet voor persoonlijke problemen of belangen; het moet altijd gaan over het belang van een groep cliënten. Maar een kleine groep is ook een groep. Inspraak en betrokkenheid verbeteren de kwaliteit van de geleverde zorg.

De inspraak of medezeggenschap binnen Schouder aan Schouder is geregeld in de Medezeggenschapsregeling CR. De bestuurder stelt deze regeling op en deze moet voldoen aan de eisen van de WMCZ 2018. De cliëntenraad heeft met deze regeling ingestemd. Dat betekent dat we nu afspraken hebben over hoe en wanneer en waarover we over zaken spreken, die van belang zijn voor de verschillende groepen cliënten van SaS. En als cliëntenraad hebben we ook spelregels met elkaar afgesproken. Die liggen vast in ons Huishoudelijke Regelement CR.

De cliëntenraad behartigd dus de belangen van groepen cliënten. En om dat goed te doen moeten we weten wat onze achterban, de cliënten, belangrijk vindt. Maar het is net zo belangrijk dat we onze achterban vertellen waar we mee bezig zijn en wat dat oplevert. We bezoeken daarom af en toe een locatie, we geven een nieuwsbrief uit en we zijn via e-mail bereikbaar; clientenraad@schouderaanschouder.nl

Ook geven we advies aan de bestuurder. Een cliëntenraad heeft advies- en (in sommige gevallen) ook instemmingsrecht. Bijvoorbeeld over belangrijke wijzigingen in de organisatie van de zorgverlening (adviesrecht) of over de profielschets voor het benoemen van de klachtenfunctionaris (instemmingsrecht).

De huidige cliëntenraad is op 15 november 2022 geïnstalleerd en bestond aanvankelijk uit 4 leden. Maar begin 2024 trad mevrouw Karin Dokter toe zodat we nu met z’n vijf-en zijn: Trijnko Koning, die ouder/vertegenwoordiger is van een cliënt, Karin Dokter, ook ouder/vertegenwoordiger van een client, Gert Peeks, die deel neemt aan de dagbesteding op de Beekdalhoeve, William van der Kooij, die gebruik maakt van de woonzorg ‘Perron 17’ in Assen. En tenslotte Rolf Bakker, de voorzitter en een gepensioneerde koopvaardij kapitein. En alle leden wonen in Assen of directe omgeving.

Maar Schouder aan Schouder is actief in de drie noordelijke provincies en zou daarom niet alleen uit Assenaren moeten bestaan. Bovendien is SaS actief in verschillende zorgsectoren. Daarom is er in de cliëntenraad van SaS plaats voor 7 leden. En we zijn dus nog op zoek naar 2 leden, waarvan er één ook secretaris (V/M) zou willen zijn. De voorzitter wordt in functie benoemd door de bestuurder en de overige leden worden op voordracht van de cliëntenraad door de bestuurder benoemd. Maar ‘naasten’, cliënten, en iedereen die een specifieke deskundigheid of aantoonbare affiniteit met cliënten van SaS heeft kunnen hun belangstelling voor het lidmaatschap aan de Cliëntenraad van SaS kenbaar maken. Dat kan via een email naar clientenraad@schouderaanschouder.nl. En voorafgaand aan een definitieve benoeming kunnen aspirant CR-leden een halfjaar ‘proefdraaien’.

De leden van de Cliëntenraad van SaS.

Van links naar rechts: Trijnko Koning, Karin Dokter, Gert Peeks, William van der Kooij, Rolf Bakker.

Vertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft.

De cliëntvertrouwens ­persoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij het gesprek met degene waar de cliënt de onvrede bij ervaarde of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

De cliëntvertrouwenspersoon rapporteert en registreert anoniem alle klachten en signalen die binnenkomen. Hij bespreekt conclusies over wat structurele knelpunten zijn binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon onderneemt ook actie als hij objectief aantoonbare tekortkomingen in de individuele zorg of dienstverlening constateert en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten. Al deze gegevens worden verwerkt in een periodiek rapport dat wordt besproken met de organisatie. Het rapport geeft tendensen binnen de organisatie weer. Dit geeft de organisatie inzicht waarmee beleid kan worden bijgestuurd. Zo levert de cliëntvertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling.

Heb je een probleem? Of een klacht? Wil je met iemand praten?

Dan is de vertrouwenspersoon er voor jou!

Anne-Matthijs Roskam is binnen Schouder aan Schouder de cliëntvertrouwenspersoon en is onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden.

Anne-Matthijs is te bereiken via; cvp@schouderaanschouder.nl of telefonisch via 06 5046 62 19

Ben je tevreden?

Laat dan een waardering achter op Zorgkaart Nederland, dit kan eenvoudig door te klikken op plaats een waardering Zo hopen we nog meer mensen te kunnen helpen.

Ik zoek persoonlijk advies

Loop je ergens tegen aan en kom je er zelf niet meer uit? Wij willen jou graag helpen.
Je kan op verschillende manier contact met ons opnemen:

Ben je niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Schouder aan Schouder, dan willen we je stimuleren om dit te bespreken met je begeleid(st)er. Vaak kan dit al veel oplossen.

Als je dit al hebt gedaan of niet kan, dan mag je ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, mevrouw H. Dijkstra via e-mailadres klachtenfunctionaris@schouderaanschouder.nl of via het directe nummer 06 43 68 70 20. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de folder ‘heb je een klacht‘.

Naam